Cel ce se teme de păcat se smerește

Cuviosul Filothei Zervakos
Cuviosul Filothei Zervakos
1884-1980
"Credința îl duce pe om la frică. Ce frică? Frica de păcat! Omul se teme să nu-L supere pe Dumnezeu. Cel ce se teme se smerește. Și smeritul are pe Duhul Sfânt în el."

Cine se înstrăinează de Sfânta Împărtășanie nu este al lui Hristos

Sfantul Teofan Zăvorâtul
Sfantul Teofan Zăvorâtul
1815-1891
"Să-ți scrii pe inimă: cine se înstrăinează de Sfintele Taine, acela este fără har, adică nu Îl are pe Duhul Sfânt. Iar cine nu Îl are pe Duhul Sfânt, acela nu este al lui Hristos."

Duhule Sfinte suflă și întru noi darul tău cel purtător de lumină

"Dumnezeule Sfinte Duhule, Carele tuturor împarți darurile Tale și toate le faci cu voia, suflă și întru noi Darul Tău cel purtător de lumină, ca să Te slăvim pre Tine, Cela ce ești lăudat împreună cu Tatăl și cu Fiul."

Duhul Sfânte vestește puterea Sfintei Treimi

"Pre ucenicii lui Hristos darul Duhului i-a luminat, minunat pogorându-Se din cer în chip de foc și luminători i-a arătat, ca să vestească o putere a Sfintei Treimi și o Domnie, pe care cu credință să o slăvim."

Duhul Sfânt - Duhul mânturii

"Duhul mântuirii, Carele pentru frica Ta, Doamne, S-a zămislit în pântece proorocilor și S'a născut pre pământ, zidește curate inimile apostolești și drept se înnoește și în credincioși. Pentrucă lumină și pace sunt poruncile Tale."

Fiul este Mângâietor asemenea Duhului Sfânt

"Pânâ când vă veți îmbrăca cu putere din înălțime, zis-ai ucenicilor Hristoase: Ședeți în Ierusalim; iar Eu vă voiu trimite alt Mângâietor precum sunt Eu, pre Duhul meu și al Tatălui întru Carele vă veți întări"."

Hristos a trimis pe Duhul cel Sfânt peste apostoli

"După scularea Ta cea din mormânt, Hristoase, și după înălțimea cerului, ai trimis, Îndurate, văzătorilor de Dumnezeu slava Ta, Duhul cel drept înnoindu-L în ucenici. Pentru aceasta ca o alăută muzicească tuturor limpede a arătat, Mântuitorule, prin dumnezeesc îndreptar de taină, vestirea și rânduiala întrupării Tale."

Duhul Sfânt i-a învățat pe apostoli să grăiască în alte limbi

"Doamne, venirea Sfântului Duh pre apostolii Tăi umplându-i, i-a făcut să grăiască în alte limbi. Pentru aceea acel lucru preaslăvit, s'a părut celor necredincioși a fi beție; iar nouă cestor credincioși este solitor de mântuire. De a cărui străluciri și pre noi ne învrednicește, rugămu-ne Ție, Iubitorule de oameni."

Toate le oferă Duhul Sfânt

"Toate le dă Duhul Sfânt: Izvorăște proorocii, săvârșește preoți, pre cei necărturari înțelepciune i-a învățat, pre pescari grăitori de Dumnezeu i-a arătat; toată rânduiala Bisericii alcătuiește. Cela ce ești deoființă și de un scaun cu Tatăl și cu Fiul, Mângâietorule, slavă Ție."

Conștiința nu își află pacea decât în domeniul religiosului

Valeriu Gafencu
Valeriu Gafencu
1921-1952
"Pacea oamenilor depinde de măsura în care ei se regăsesc în Duhul Adevărului, este deci înainte de toate o problemă spirituală, chiar dacă ea se manifestă pe plan politic, social, economic, cultura, educativ ori moral. Toate problemele oamenilor sunt probleme de conștiință, iar conștiința nu-și află pacea decât în domeniul religiosului. Religiosul este fundamental în istorie."
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori